Przedszkole » Ramowy program

Ramowy program

Każdy oddział przedszkolny (czworo dzieci) jest pod opieką dwóch terapeutów.


Każdy oddział przedszkolny jest pod opieką dwóch terapeutów (psychologa, pedagoga lub pedagoga specjalnego). Ramowy plan dnia poszczególnych grup może różnić się między sobą, ponieważ jest tworzony i modyfikowany w zależności od możliwości i potrzeb dzieci, natomiast zawsze zachowane są stałe elementy:
 

Spotkanie w kręgu

Spotkanie w kręgu sprzyja tworzeniu przyjaznej relacji w grupie. Dzieci uczą się rozpoznawać swoich kolegów i koleżanki, identyfikują swoją przynależność do grupy rówieśniczej. Spotkanie w kręgu jest momentem stymulacji poszczególnych zmysłów i przygotowywania do dalszej nauki. Sprzyja również budowaniu naprzemienności, komunikowaniu się, a także rozwijaniu poczucia sprawstwa.

Zajęcia edukacyjne

Program zajęć edukacyjnych jest tworzony w oparciu o Postawę Programową Wychowania Przedszkolnego. Na zajęciach wykorzystywane są różnorodne metody i techniki dostosowane do potrzeb danej grupy. Mają one charakter zajęć stolikowych, ruchowych, muzycznych, plastycznych, a niekiedy odbywają się poza terenem Przedszkola, np. w parku, muzeum, sklepie.

Zajęcia terapeutyczne

Indywidualne
Dziecko z autyzmem powinno mieć możliwość uczenia się nowych umiejętności podczas zajęć indywidualnych, a następnie stopniowego przenoszenia ich na zajęcia grupowe, codzienne sytuacje w przedszkolu i środowisku domowym. Taka organizacja procesu edukacyjno-terapeutycznego sprzyja generalizacji umiejętności oraz zwiększa efektywność uczenia. Dla każdego dziecka opracowywany jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

Grupowe
Celem zajęć grupowych jest przede wszystkim rozwijanie umiejętności współdziałania i współpracy z rówieśnikami, szczególnie podczas wspólnych zabaw 
i gier grupowych, zabaw konstrukcyjnych i tematycznych, ale także wspólnego tworzenia prac plastycznych, układania układanek, czytania książek lub słuchania bajek. Dzieci uczą się nawiązywania i podtrzymywania kontaktu z rówieśnikami, wspólnego organizowania przestrzeni do zabawy, prowadzenia dialogu, wymiany informacji o sobie, rozpoznawania emocji swoich i innych oraz zwracania uwagi na potrzeby kolegów i koleżanek.

Zajęcia logopedyczne

Każde dziecko objęte jest indywidualnymi zajęciami z logopedą, na których podejmowane są działania profilaktyczne i terapeutyczne, zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej. Głównym celem terapii logopedycznej jest stymulacja prawidłowego rozwoju językowego dziecka, kształtowanie efektywnego i funkcjonalnego komunikowania się przy pomocy AAC, wykrywanie i usuwanie wad wymowy oraz doskonalenie mowy już ukształtowanej. Logopeda ustala na podstawie obserwacji w grupie i podczas indywidualnych spotkań, stan mowy i poziom rozwoju językowego dzieci.

Następnie przygotowuje zindywidualizowany plan terapii logopedycznej i wdraża go. W ramach logopedii prowadzone są także zajęcia grupowe – komunikacyjne. Zajęcia komunikacyjne, znacząco wpływają na proces nabywania umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku. Dostosowane są do wszystkich potrzeb naszych podopiecznych, również wykorzystują wspomagające i alternatywne metody komunikowania się. Logopeda prowadzi także konsultacje dla rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy i eliminowania jej zaburzeń.

Zajęcia integracji sensorycznej

Każde dziecko uczestniczy w zajęciach z terapeutą SI, których celem jest poprawa funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego odpowiedzialnego za odbiór i przetwarzanie bodźców zmysłowych. Terapeuta SI na podstawie obserwacji i badań przesiewowych ocenia rozwój procesów sensorycznych, jednak nie prowadzi dokładnej diagnozy. Przygotowuje zindywidualizowany plan terapii i wdraża go. Prowadzi także konsultacje dla rodziców.

Zajęcia ruchowe

Dbanie o prawidłowy rozwój ruchowy jest niezwykle ważnym elementem edukacji przedszkolnej. Podczas zajęć dzieci nie tylko rozwijają swoją sprawność fizyczną, ale również uczą się gier i zabaw ruchowych, pokonują tory przeszkód, doświadczają rywalizacji w organizowanych zadaniach. Przedszkolny plac zabaw umożliwia organizowanie zajęć ruchowych na świeżym powietrzu.

Zabawa

Zabawa to często ogromne wyzwanie dla dzieci w spektrum autyzmu, dlatego staramy się przede wszystkim dostosować otoczenie, tak aby sprzyjało efektywnej nauce i kreatywnej eksploracji. W każdej sali znajduje się „kącik zabaw” w którym znajdują się zabawki zgodne z zainteresowaniami dzieci, ale nie wszystkie są w zasięgu ich rąk, tak aby sytuacja zabawy sprzyjała także komunikowaniu się. W czasie przeznaczonym na aktywność własną dziecka często możemy zobserwować trudności w zaplanowaniu tego, co można robić. Dlatego często poza zabawą swobodną, wspólną lub aktywną prowadzimy także zabawę kierowaną, w której dostosowujemy aktywność do możliwości dziecka i dzielimy ją na małe kroczki.

Spacer

Przedszkole posiada zamknięty plac zabaw, który pozwala na przeprowadzanie zabaw i zajęć ruchowych na świeżym powietrzu. Dodatkowo organizowane są spacery i wycieczki poza teren przedszkola. Jest to okazja do utrwalania zasad bezpiecznego poruszania się po drogach i ulicach w mieście oraz ćwiczenia ich w naturalnych sytuacjach.

Odpoczynek

Chwila odpoczynku jest ważna dla każdego dziecka w wieku przedszkolnym. Zazwyczaj relaks trwa od kilku do kilkunastu minut. Dzieci w tym czasie słuchają muzyki wyciszającej, czytają książki, rysują. Ważne, aby był to czas sprzyjający wyhamowaniu emocji i wyciszeniu układu nerwowego. W czasie odpoczynku korzystamy także z sali relaksu, w której znajdują się m. in. materace, pufy, lampa świetlna i sensoryczne cekinowe płytki.

Posiłki

Posiłek jest naturalną społeczną sytuacją, której dzieci doświadczają codziennie zarówno w przedszkolu jak i w domu. Sprzyja on rozwijaniu komunikowania się i samodzielności. W przedszkolu dzieci mają możliwość wspólnego spożywania posiłków w dużej jadalni.

Zajęcia dodatkowe

W godzinach popołudniowych dla dzieci uczęszczających do przedszkola przygotowana jest oferta zajęć dodatkowych, wybieranych indywidualnie przez rodziców według zainteresowań i potrzeb dziecka. W roku szkolnym 2021/2022 jest to terapia ręki, integracja sensoryczna i logopedia.